CONSILIUL LOCAL
Atribuţiile Consiliului Local
Consilieri Locali
Comisii de specialitate
Calendarul comisiilor
Procese verbale
Hotărāri Consiliul Local
Regulament Organizare şi Funcţionare a CL Fagaras
Declaratii de avere si interese
  Dezbateri publice
 
 
 
INFORMATII PUBLICE
Liberul acces la inf. publice
Acte normative
Proiect BUGET 2010
Planul urbanistic general
Harta Municipiului Fagaras
Proiecte
Strategia de dezvoltare a Municipiului Făgăraș "Orizont 2020"
 
 
 
HARTA FAGARASULUI

 

 
 
 
ADRESE WEB UTILE
Presedintele Romāniei
Senatul Romāniei
Camera deputatilor
Guvernul Romāniei
Ministere
Institutii publice
Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Declaratie de interese - Vāju Gabriel

 

         Subsemnatul, Vāju Gabriel avānd funcţia de, Consilier Local in cadrul  CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, declar pe propria răspundere:

 

 

 

 

I.

     Acţionar sau asociat la societăţi comerciale; companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru īn asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale

 

 

   

 

UNITATEA DENUMIRE ŞI ADRESĂ

CALITATEA DEŢINUTĂ Nr. de părţi sociale sau de acţiuni Valoarea totală a părţilor sociale şi/sau a acţiunilor
BRD actionar 600 600 lei
Mecanoplast SA actionar 731  
Advectum SRL Asociat/fara activitate 5 p.s. 50 lei
General Manufacture SRL Asociat/fara activitate 10 p.s. 100 lei
Go Minerals SRL Asociat/fara activitate 10 p.s. 100 lei
A.R.T.A.M.E. (ONG) membru    
       

 

II.

     Calitatea de membru īn organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăţilor naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociaţiilor sau fundaţiilor sau altor organizaţii neguvernamentale:

 

 

 

 

 

UNITATEA DENUMIRE ŞI ADRESĂ

CALITATEA DEŢINUTĂ

Valoarea beneficiilor

Asociatia Regionala de Turism Agroturism Montan si Ecologic (ARTAME) Presedinte (0)
Camera de Comert si Industrie Brasov Director Executiv Salariu
- - -

 

 

 

 

 

III.

     Calitatea de membru īn cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:

 

 

 

 

 

 -

 -
 -

 

 

 

 

 

IV.

     Calitatea de membru īn organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute īn cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:

       

 

 -
 -
 -
   
   

 

     Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completarii:  8.07.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Material provenit din cadrul arhivei Biroului Resurse umane al Primariei Municipiului Fagaras, Prezenta declaratie constituie act public si este editata cu exactitate dupa declaratia scriptica existenta in cadrul arhivei din cadrul biroului mai sus mentionat. Pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor din prezenta declaratie de avere, se roaga a se clarifica acest aspect cat mai repede posibil.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 - 2008. Primaria Municipiului Fagaras. Toate drepturile rezervate.
Concept si grafica : Marius Moruz | Programare Web realizata de: hDesign.ro