PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR.174 din data de 22 decembrie 2016 privind aprobarea taxelor percepute de S.C.Piețe Târguri și Oboare S.R.L.Făgăraș în anul 2017

Nr. 174/2016 back

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

 

     Analizând referatul nr.224 din data de 12.12.2016 al S.C.Piețe Târguri și Oboare S.R.L.Făgăraș, prin care se propun taxele ce se vor percepe în anul 2017,

     Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

     Văzând dispozițiile art.34,lit.b), și art.28, lit.j) din O.G..nr.71/2002,

     În baza  O.G.nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza dispozițiilor O.U.G.nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare aprobată cu Legea nr.107/2012,

     În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.a), alin.3, lit.c) , art.45, alin.2 și art.115, ali.1,lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

                                                             

HOTĂRĂȘTE:

           

Art.1. Se aprobaă taxelor percepute de S.C.Piețe Târguri și Oboare S.R.L.Făgăraș în anul 2017.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei horărâri, se încredințează Primarul Municpiului Făgăraș, prin S.C.Piețe Târguri și Oboare S.R.L.Făgăraș în anul 2017.

 

PREȘEDIINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ,

         ERCĂU BRUNO                                                                                                     Secretarul municipiului,

                                                                                                                                      LAURA ELENA GIUNCA

           

 

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru

Consilieri prezenți-17

 

Prezenta hotărâre se comunică:

1ex.Dosar de ședință

1ex.Colecție

1ex.Prefectură

1ex.Primar

1ex.Secretar

1ex.Afișare

1ex.Compartimentul Relații cu Publicul,Arhivă

1ex. S.C.Piețe Târguri și Oboare S.R.L.Făgăraș în anul 2017

1ex.Serviciul Venituri Bugetare

1ex.Direcția Buget-Finanțe