PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr.178 din data de 22 decembrie 2016 privind aprobarea de principiu a achiziționării a două imobile situate în Făgăraș str. Fochistului, nr.4, respectiv str. 13 Decembrie, bl.12, ap.73

Nr. 178/2016 back

CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă ordinară,

 

     Analizând Referatul cu nr. 36078/06.12.2016 prin care se propune aprobarea de principiu a achiziționării a două imobile situate în Făgăraș str. Fochistului, nr.4, respectiv str. 13 Decembrie, bl.12, ap.73, ca urmare a adresei S.C. TMUCB S.A. aflată în procedură de insolvență, înregistrată la Municipiul Făgăraș sub nr.18.429/15.06.2016,
     S.C. TMUCB S.A., proprietar al imobilelor menționate mai sus, a transmis Municipiului Făgăraș oferta de vânzare, astfel:
     - pentru imobilul situat în Făgăraș str. Fochistului, nr.4 oferta de vânzare este de 30.000 EURO față de suma de 46.200 EURO prevăzută în Raportul de evaluare
     - pentru imobilul situat în Făgăraș str. 13 Decembrie, bl.12, ap.73, oferta de vânzare este de 2.500 EURO față de suma de 2.700 EURO  prevăzută în Raportul de evaluare.
     Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană, 
     Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2, lit.b și lit. d și alin.6, lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
     În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.3 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1. Se aprobă de principiu achiziționarea a două imobile, proprietatea S.C. TMUCB S.A., situate în Făgăraș astfel:
-    imobil P+1 situat în Făgăraș, str. Fochistului, nr.4, în suprafață de 554 mp, înscris în CF nr. 105465 Făgăraș, anexa nr.1 la prezenta hotărâre, cu date referitoare la construcții: ”Construcții administrative și social culturale” 


și

-    imobil garsonieră, situat în Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl.12, ap.73, compus din: o cameră, grup sanitar cu o cotă de 1,19% din părțile de uz comun, respectiv 4,38 mp, înscris în CF nr. 101335-C1-U53 Făgăraș, anexa nr.2 la prezenta hotărâre.


     Art.2. Se aprobă demararea procedurii de evaluare a imobilelor menționate  la art. 1, urmând ca rezultatul evaluării să fie supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.
     Art.3. Sumele necesare achiziționării se vor aloca din bugetul local de la Cap. 70.02. Locuințe, servicii și dezvoltare publică.
     Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraș prin Compartimentul evidență patrimoniu.

       

 

PREȘEDIINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,
          ERCĂU BRUNO                                                                                                              Secretarul municipiului,
                                                                                                                                               LAURA ELENA GIUNCA


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 15 voturi pentru și 2 abțineri
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -17
    
    Prezenta hotarare se comunica:
    -1ex.dosar de sedinta
    -1ex.colectie
    -1ex.Prefectura
    -1ex.Primar
    -1ex.Secretar
    -1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
    -1ex.afisaj
-1ex. Compartimentul evidență patrimoniu.


    
    

Cod:F-50