PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR.186 din data de 22 decembrie 2016 -privind repozitionarea imobilului înscris în CF 102592- Făgăraș , cad. 102592 situat în Făgăraș, str.Titu Perția

Nr. 186/2016 back

HOTĂRÂREA NR.186 din data de 22 decembrie 2016

privind repozitionarea imobilului înscris în CF 102592- Făgăraș , cad. 102592 situat în Făgăraș, str.Titu Perția 


CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI FAGARAS,
întrunit în ședință ordinară,

 

       
     Analizând referatul 38275 din data 21.12.2016 al Arhitectului şef, prin care se propune repozitionarea imobilului înscris în CF 102592- Făgăraș și schimbarea categoriei de folosință, repoziționare determinată de faptul că Municipiul Făgăraș în anul 20111 a întocmit o documentație cadastrală care a fost recepționată de către O.C.P.I. și a determinat întabularea peste proprietățile private de la nr.administrativ 7-9, str.Titu Perția.Întinderea dreptului de proprietate a municipiului prin această repoziționare, nu este afectată doar la acest moment, se solicită schimbarea categoriei de folosință din CC în DR,    
     Având în vedere prevederile art.103, 113 și 114 ale Ordinului nr.700/2014 al ANCPI –privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,
     În temeiul art.36 alin (2) lit.c), alin (5) lit.c) şi ale art.45 alin (3) şi art.115 alin (1) lit.b)   din Legea nr.215/2001 –privind administraţia publică locală republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:
 


Art.1. Se aprobă repozitionarea imobilului înscris în CF 102592-Făgăraș, nr.cadastral 102592, conform documentației cadastrale nr.366/2016 întocmită de PFA Lazea Adrian, parte integrantă din prezenta hotărâre întrucât imobilul a fost pozitionat eronat peste proprietăți private.
Art.2. Se aprobă schimbarea categoriei de folosință din CC în DR pentru suprafața de 2.692 mp înscrisă în CF 102592-Făgăraș.
Art.3. Se aprobă radierea construcțiilor C1 în suprafață de 90 mp și C2 în suprafață de 98 mp înscrise în CF 102592-Făgăraș sub A1.1 și A1.2.
Art.4.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Primarul municipiului Făgăraş, prin Secretarul Municipiului şi arhitectul şef.


    

Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru
Consilieri în funcție-19
Consilieri prezenti-15

Prezenta hotarare se comunica:
-    1 ex. Dosarul de sedinta                                     - 1 ex. Colectie
-    1 ex. Prefectura                                                   -  1 ex. Primar
-    1 ex. Secretar                                                       -  1 ex  Compartiment Evidenta patrimoniu                                            
-     1ex  Arhitect Sef


                                                                                       
Cod: F-50