PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂRE NR. 3 din data de 9 ianuarie 2017 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Făgăraş pentru anul şcolar 2017-2018

Nr. 3/2017 back

HOTĂRÂRE NR. 3 din data de  9 ianuarie 2017 

privind aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Făgăraş pentru  anul şcolar 2017-2018


CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,
 întrunit în ședință extraordinară

 

     Analizând referatul nr. 38552/03.01.2017 al Compartimentului monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă prin care se solicită aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din  Municipiul Făgăraş ce va funcţiona în  anul şcolar 2017-2018,
     Luând în considerare adresa nr. 18612/23.12.2016, înregistrată la Municipiul Făgăraș sub nr. 38552/27.12.2016 prin care Inspectoratul Școlar al Județului Brașov avizează rețeaua școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Făgăraş, valabilă pentru anul şcolar 2017-2018, respectiv adresa nr. 17976/08.12.2016 emisă de  Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, înregistrată la Municipiul Făgăraș sub nr. 37162/12.12.2016, referitor la realizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Făgăraş, valabilă pentru anul şcolar 2017-2018, care are termen de transmitere către Inspectoratul Școlar Brașov începutul anului 2017,
     Având în vedere  prevederile art. 19 alin. (4), art. 61 alin.(1, 2) din Legea nr. 1/2011 -Legea educaţiei naţionale şi ale art.1, art. 23, alin. (1), art. 36 alin (2) lit. a) şi alin. (6) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, 
     În temeiul art. 36 alin 2 lit. a, alin 6 lit. a, pct. 1, art. 45 alin (1) şi art.115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

        
HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Făgăraş care va funcţiona în  anul şcolar 2017-2018, conform Anexei nr.1 la prezenta Hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov şi unităţilor şcolare indicate în Anexă.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Compartimentul monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă.

       

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,       
   GABOR CONSTANTIN AURELIAN                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,
                                                                                                                       GIUNCA LAURA ELENA
       


Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.
Consilieri în funcție-19
Consilieri prezenți-17


Prezenta hotărâre se comunică:
- 1ex.Dosar de ședință
- 1ex.Colecție
- 1ex.Prefectură
- 1ex.Primar
- 1ex.Secretar
- 1ex.Afișare
 -1 ex. Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov
- 1ex. Compartiment monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă
- 1ex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă
- 1ex. Unităților de de învăţământ menționate


  Cod: F-50