PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr. 171 din data de 9 decembrie 2016 privind actualizarea datelor imobil- corp II Şcoala Gimnazială “Ovid Densunşianu” , rectificare suprafaţă şi alipire imobile

Nr. 171/2016 back

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în şedinţă extraordinară,

 

     Analizând Referatul nr.36783 din data 08.12.2016 al arhitectului şef, prin care se propune rectificarea suprafetei imobilului înscris în CF 100041-Făgăraş- Şcoala gimnazială Ovid Densunşianu, înscris în domeniul public al Municipiului Făgăraş la poz.1201 prin HCL nr.142/2015 privind modificarea, completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş, însuşit prin HCL nr.17/2000, cu completările ulterioare, atestat prin HG nr.972/2002,

     Având în vedere prevederile art.105, 110 şi 111 ale Ordinului nr.700/2014 al ANCPI –privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,

     În temeiul art.36 alin (2) lit.c), alin (5) lit.c) şi ale art.45 alin (3) şi art.115 alin (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 –privind administraţia publică locală republicată şi actualizată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1. Se aprobă rectificarea suprafeţei imobilului înscris în CF 100041-Făgăraş- Şcoala gimnazială „Ovid Densunşianu" corp II , de la 2.190 mp la 2.050 mp, imobilul fiind în domeniul public al Municipiului Făgăraş, conform documentaţiei topografice nr.64/2016 întocmit de PFA Arsu Costică Ghiţă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2. Se aprobă actualizarea datelor de imobil înscris în CF 100041-Făgăraş- Şcoala gimnazială „Ovid Densunşianu", conform documentaţiei topografice pr.nr. 64/2016 întocmit de PFA Arsu Costică Ghiţă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.3. Se aprobă înscrierea pe numele Municipiului Făgăraş a imobilului înscris CF 100041- Făgăraş în baza HG nr.972/2002.

     Art.4. Se aprobă comasarea imobilelor înscrise în CF 10041-Făgăraş şi CF 100922- Făgăraş.

     Art.5. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş, atestat prin HG nr. 972/2002 va fi actualizat în mod corespunzător conform prevederilor prezentei hotarâri.

     Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Secretarul Municipiului şi Arhitectul şef.

 

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosarul de şedinţă - 1 ex. Colecţie

1 ex. Prefectură - 1 ex. Primar

1 ex. Secretar - 1 ex Compartiment Evidenţa patrimoniu.

- 1ex Arhitect Sef Consilieri în funcţie - 19;

Consilieri prezenţi - 16;

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru.