PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA Nr. 170 Din data de 09 decembrie 2016 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2016

Nr. 170/2016 back

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş întrunit în sedinţă extraordinară,

 

Având în vedere:

     - Adresa nr. BVR_TREZ-4441/05.12.2016 prin care se comunică Municipiului Făgăraş repartizarea sumelor şi cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelului local a sumei de 1.086,00 mii lei, pentru trimestrul IV al anului 2016,

     - Raportul nr. 36588/07.11.2016 prin care Primarul Municipiului Făgăraş propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2016,

     - Avand în vedere caracterul urgent al sumelor ce se impun a fi rectificate propunem spre aprobare Consiliului local în sedinţa extraordinară din data de 09.12.2016,

     În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

     În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;

     În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală modificată şi completată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Aprobarea prevederilor art. 1 din Dispoziţia Primarului nr. 1822/06.12.2016 privind suplimentarea bugetului local al Municipiului Făgăraş pe anul 2016, conform anexei nr.1.

Art.2. Aprobarea suplimentării bugetului local al Municipiului Fagaras atat la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform anexei nr.2.

Art.3. Aprobarea suplimentării listei Sinteza programului de investiţii cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile ( FEN ) formular 02, precum şi a suplimentării listei sintezei programului de investiţii formular 01, a listei obiectivelor de investiţii formular 03 precum şi lista poziţiei C ”Alte cheltuieli de investiţii" formular 04 cu finantare din bugetul local al Muncipiului Făgăraş, conform anexei nr.3.

Art.4. Aprobarea suplimentării bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii al Municipiului Făgăraş, conform anexei nr.4.

Art.5. Aprobarea suplimentării listei sintezei programului de investiţii formular 01, a listei obiectivelor de investiţii formular 03 precum şi lista poziţiei C ”Alte cheltuieli de investiţii” formular 04 cu finantare din bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii al Muncipiului Făgăraş, conform anexei nr.5.

Art.6. Anexele 1,2,3,4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş prin Direcţia Buget Finanţe.

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER Bruno Ercău

                                                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI
                                                                                                           Laura Elena Giunca