PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr. 177 din data de 22 decembrie 2016 privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. Luncii, nr.2,construite din fondurile statului în condițiile Legii nr. 85/1992 republicată și a De

Nr. 177/2016 back

CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,

întrunit în şedinţă ordinară,

 

            Analizând referatul Compartimentului evidență patrimoniu nr. 34826/12.12.2016  prin care se propune vânzarea unei locuințe, construit din fondurile statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992, republicată și a Decretului-Lege 61/1990, ca urmare a cererii titularului contractului de închiriere nr.28.889/28.09.2016,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

Văzând  prevederile  art.1, alin.1, art. 10, art.11 și art. 12 din Legea 85/1992, republicată și ale Decretului-Lege nr. 61/1990privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație și art. 16 din Legea nr. 244/2011,

În temeiul art 45 alin.3, 115 alin.1 lit.b) și art. 123, alin.1  din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, modificată și completată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. Se aproba vânzarea locuinței construite din fondurile statului, situată în Făgăraș, str. Luncii, nr.2, către titularul contractului de închiriere nr.28.889/28.09.2016, nominalizat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Evaluarea locuinței supuse vânzării se va face de către o persoană fizică autorizată, contravaloarea acesteia urmând a fi cuprinsă în valoarea de vânzare al imobilului.

            Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţeză Primarul Municipiului Făgăraş prin  Compartiment evidență patrimoniu.

             

 

PREȘEDIINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ,

                        ERCĂU BRUNO                                                           Secretarul municipiului,

                                                                                                             LAURA ELENA GIUNCA

 

 

 

 

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru

Consilieri in funcţie-19

Consilieri prezenti -17

           

            Prezenta hotarare se comunica:

            -1ex.Dosar de sedinta

            -1ex.Colectie

            -1ex.Prefectura

            -1ex.Primar

            -1ex.Secretar

            -1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă

            -1ex.Afisaj

-1ex.Compartimentul evidență patrimoniu

-1ex.Persoanei în cauză

 

Cod:F-50