PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 4 din data de 31 ianuarie 2017 privind prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraş, la Consiliul de Administraţie la S.C. NITROPARC S.R

Nr. 4/2017 back

HOTĂRÂREA NR. 4 din data de 31 ianuarie 2017 

- privind prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administraţie la  S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraş, la Consiliul de Administraţie la S.C. NITROPARC S.R.L.  Făgăraş, precum şi la Consiliul de Administraţie la S.C. PIEŢE TÂRGURI ŞI OBOARE S.R.L. Făgăraş 


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,

întrunit în şedinţa ordinară,


     Ţinând seama de faptul că mandatele membrilor Consiliului de Administraţie la SC Salco Serv SA Făgăraş ale Consiliului de Administraţie la SC NITROPARC SRL  FAGARAS, precum şi ale Consiliului de Administraţie la S.C. PIEŢE TÂRGURI ŞI OBOARE FĂGĂRAŞ S.R.L.expiră la sfârşitul lunii ianuarie 2017, 
     Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Văzând prevederile HCL.nr.133/31.10.2016 privind numirea Consiliului de Administraţie interimar la  S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraş, al HCL.nr.110/19.10.2016, privind modificarea actului constitutiv şi numirea Consiliului de administraţie interimar pentru S.C.NITROPARC S.R.L. Făgăraş precum şi al HCL.nr.69/02.09.2016 privind modificarea actului constitutiv şi numirea Consiliului de administraţie interimar pentru S.C. PIEŢE TÂRGURI ŞI OBOARE S.R.L. Făgăraş,
     Analizând prevederile art. 17 alin. 29 din Statutul SC SALCO SERV SA conform H.C.L. nr. 44/2016, art. 2, pct. 2, lit.b, art. 2, pct. 3, lit. b, art. 3, pct. 2, lit.b, art. 27-30, art. 64 ind. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată,
     Văzând prevederile art. 27 din Actul constitutiv al societăţii comerciale, coroborat cu prevederile art. 2, pct. 2, lit. b) , art. 2, pct. 3, lit. b), art. 3, pct. 2, lit. b), art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată,    
     În temeiul dispoziţiilor art. 3, art. 4, pct. 2, art. 10, art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6), lit. "a" pct. 16, ale art. 37, ale art.45, alin. (1), art. 115 alin. (1), lit. b şi ale art. 123 , alin. (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:


Art.1: Se aprobă prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraş pentru o perioadă de 90 de zile, respectiv pentru perioada 31.01.2017-29.04.2017.
Art.2.Se aprobă prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraş pentru o perioadă de 90 de zile, respectiv pentru perioada 19.01.2017-18.04.2017.

Art.3.Se acordă un nou mandat pentru Consiliul de Administraţie la S.C. PIEŢE TÂRGURI ŞI OBOARE FĂGĂRAŞ S.R.L pentru o perioadă de 90 de zile, începând cu data de 31.01.2017.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Directorii societăţilor comerciale menţionate şi membrii Consiliilor de adminstraţie.

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,
        GABOR CONSTANTIN AURELIAN                                                    Secretarul municipiului,
                                                                                                              LAURA ELENA GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru şi o abţinere
Consilieri în functie-19;
Consilieri prezenti - 19 ;

 Prezenta hotărâre se comunică:
-    1 ex. Dosar şedintă
-    1 ex. Colecţie
-    1 ex. Prefectură
-    1 ex. Primar  
-    1 ex. Secretar
-    1 ex. SC SALCO SERV SA Făgăraş
-    1 ex. SC NITROPARC SRL Făgăraş
-    1 ex. S.C. PIEŢE TÂRGURI ŞI OBOARE FĂGĂRAŞ S.R.L.Făgăraş
-    1 ex. Directorii societăţilor comerciale menţionate
-    1 ex. Membrii Consiliilor de adminstraţie
-    1 ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhivă
-    1 ex. Afişare.

             


Cod: F-50.     

PJ