PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR.16 din data de 31 ianuarie 2017 privind oportunitatea asocierii în participațiune a Municipiului Făgăraș, Muzeului Țării Făgărașului și a Casei Municipale de Cultură Făgăraș, pe de o par

Nr. 16/2017 back

HOTĂRÂREA NR.16
din data de 31 ianuarie 2017

- privind oportunitatea asocierii în participațiune  a Municipiului Făgăraș, Muzeului Țării Făgărașului și a Casei Municipale de Cultură Făgăraș, pe de o parte cu S.C. Monocord Agency SRL, pe de alta parte în vederea organizării și desfășurării evenimentului ”MURMUR FESTIVAL” în perioada 28-30 iulie 2017


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă ordinară,


     Analizând referatul nr.1288/31.01.2017 al Compartimentului Monitorizare, coordonare unități de invățământ și arhivă, respectiv referatul nr. 70/30.01.2017 al Managerului Casei Municipale de Cultură Făgăraș, prin care se propune asocierea Municipiului Făgăraş cu S.C. Monocord Agency SRL, desfășurării evenimentului ”MURMUR FESTIVAL” în perioada 28-30 iulie 2017, în Cramă, curtea interioară și exterioară ale Cetății Făgăraşului,
     Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
     Ținând seama de faptul ca prin acest contract nu sunt cheltuiți bani din bugetul local,  
     Având în vedere prevederile, art.6 alin 4 din Legea 52/2003 privind transparenta decizională precum și prevederile art.1949-1954 Cod civil,
     În temeiul art.45, alin.2, lit.f, art.45 alin.3 şi art.115, alin.1, lit.b, dispoziţiile art.36, alin.2, lit.c şi alin.6, lit.a, pct.3 şi pct.6, ale art.123, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,


HOTĂRĂŞTE:

           
Art.1. Se aprobă ca oportun și de interes local organizarea evenimentului ”MURMUR FESTIVAL” în perioada 28-30 iulie 2017 în Municipiului Făgăraş, în Cramă, curtea interioară și exterioară ale Cetății Făgăraşului.
Art.2. În vederea realizării evenimentului se aprobă asocierea în participațiune a Municipiului Făgăraș, a Muzeului Țării Făgărașului și a Casei Municipale de Cultură Făgăraș, pe de o parte cu S.C. Monocord Agency SRL pe de altă parte, cu sediul în sat Hălchiu, comuna Hălchiu, str. Noului, nr. 202, județul Brașov, având CIF RO 36384824, reprezentată legal prin dl. Scheianu Alexandru cu CNP 1891026080126 și dl. Barbu Tudor- Radu cu CNP 1891113080038 în calitate de administratori, în vederea organizării și realizării evenimentului prevazut la Art. 1.
Art.3. Asocierea în participațiune prezentată la art.2, se face pentru o perioada de 3 zile, începând cu data semnării fără divergență a contractului de asociere și anume, 28 iulie 2017 până în 30 iulie 2017.
Art.4. Se aprobă modelul contractului de asociere în participațiune conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.5. Se desemnează din partea Municipiului Făgăraș, a Muzeului Țării Făgărașului și a Casei Municipale de Cultură următoarele persoane în consiliul asociației pentru gestionarea eficientă a evenimentului: d-na DIANA GRIBINCEA POPA și D-na BĂJENARU ELENA.
După realizarea evenimentului persoanele desemnate vor prezenta Consiliului Local un raport asupra veniturilor încasate și plusului de valoare adus Municipiului.
Art.6. Se împuternicește domnul Sucaciu Gheorghe Primarul Municipiului Făgăraș pentru semnarea contractului. 

      

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

GABOR CONSTANTIN AURELIAN

 

                                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,                                                                

                                                                                                     Secretarul municipiului, LAURA ELENA GIUNCA
                              


    

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.
Consilieri în functie-19;
Consilieri prezenti - 18 ;

    Prezenta hotărâre se comunică:
-    1ex.Dosar de şedinţă
-    1ex.Colecţie
-    1ex.Prefectură
-    1ex.Primar
-    1ex.Secretar
-    1ex.Compartimentului Monitorizare, coordonare unități de invățământ și arhivă 
-    1ex.Comp.Relaţii cu Publicul, Arhivă
-    1ex. S.C. Monocord Agency SRL
-    1ex.Persoanelor desemnate în hotărâre
-    1ex.Afişare

Cod:F-50