PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR.172 din data de 9 decembrie 2016 - privind revocarea HCL nr. 32 din 28.02.2006 privind numirea D-lui Sglimbea Corneliu ca administrator al SC NITROPARC SRL FAGARAS

Nr. 172/2016 back

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit in şedinţa extraordinară,

 

     Văzând Referatul nr. 36.965/2016 prin care se propune revocarea HCL nr.32/28.02.2006 şi aprobarea noii organigrame a SC Nitroparc SRL ca urmare a Hotărârii AGA nr. 7 din 09.12.2016, stabilirea statului de funcţii al SC Nitroparc SRL ca urmare a Hotărârii AGA nr. 8 din 09.12.2016,

     Având in vedere HCL nr. 110/2016 privind modificarea actului constitutiv şi numirea Consiliului de administraţie interimar pentru SC Nitroparc SRL Făgăraş,

     Ţinând seama de dispoziţiile HG nr. 256/2004 privind aprobarea constituirii Parcului Industrial FAGARAS, societate comerciala sub autoritatea Consiliului Local Fagaras, HCL nr. 137/2003 prin care a fost acceptata trecerea in patrimoniul privat a municipiului, a patrimoniului rezultat in urma divizarii SC UPS Fagaras SA in vederea constituirii unui parc industrial, HCL nr. 129/2005 privind înfiinţarea unei societati comerciale sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, acesta fiind acţionar unic, pentru administrarea parcului,

     Văzând prevederile art. 8, art. 192 şi art. 198 alin.(2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,

     Analizând prevederile art. 27 din Actul constitutiv al societăţii comerciale, coroborat cu prevederile art. 2, pct. 2. lit. b , art. 2; pct. 3, lit. b, art. 3, pct. 2, lit. b, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizata,

     În temeiul dispoziţiilor art. 3, art. 4, pct. 2, art. 10, art. 36, alin. (2), lit. "d", alin. (6), lit. "a" pct. 16, ale art. 37, ale art.45, alin. (1), art. 115 alin. (1), lit. b şi ale art.123, alin.(l) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H OTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se revocă HCL nr. 32 din 28.02.2006 privind numirea D-lui Sglimbea Corneliu, ca administrator al SC NITROPARC SRL Făgăraş.

Art.2. Se aprobă organigrama pentru SC Nitroparc SRL Făgăraş ca urmare a Hotărârii Adunării Generale nr. 7/2016, anexa 1 la prezeta hotărâre.

Art.3. Se aprobă statul de funcţii al SC Nitroparc SRL Făgăraş ca urmare a Hotărârii Adunării Generale nr. 8/2016, anexa 2 la prezeta hotărâre.

Art. 4. Consiliul de administraţie va respecta prevederile legale privind legislaţia muncii referitor la drepturile cuvenite D-lui Sglimbea Corneliu.

Art. 5. Se ia act de numirea D-lui Nicoară Ciprian-Ionuţ ca Director interimar al SC Nitroparc SRL Făgăraş, conform Deciziei consiliului de administraţie, pentru perioada 12.12.2016-18.01.2017.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş şi societatea NITROPARC SRL FAGARAS.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bruno Ercău,

                                                                               Secretarul Municipiului,

                                                                                  Laura Elena Giunca,

 

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru.

Consilieri in functie - 19

Consilieri prezenti - 16

Prezenta hotărâre se comunică:

1ex.Dosar şedinţă

1ex.Colecţie

1ex.Prefectură

1ex.Primar

1ex. Secretar

1ex. Afişare

- 1ex. Comp.Evenimente publice, informare cetăţeni şi registratură

- 1ex. Administratorului SC. NITROPARC S.R.L.Fagaras