PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr.8 din data de 31 ianuarie 2017 privind revocarea HCL nr. 177 din data de 22.12.2016 pentru vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Luncii, nr.2, construite din fondurile statului în c

Nr. 8/2017 back

HOTĂRÂREA nr.8
din data de 31 ianuarie 2017

- privind revocarea HCL nr. 177 din data de 22.12.2016 pentru vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Luncii, nr.2, construite din fondurile statului în condiţiile Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990
                                                       
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,
întrunit în şedinţă ordinară,

 

     Analizând referatul Compartimentului evidenţă patrimoniu nr.1102/17.01.2017  prin care se motivează necesitatea revocarii HCL nr. 177 din data de 22.12.2016 pentru vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Luncii, nr.2, construite din fondurile statului în condiţiile Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990, întrucât imobilul face obiectul Legii nr.112/1995 şi nu a Legii nr.85/1992, aşa cum greşit a fost încadrat,
     Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
     Văzând  prevederile  art. 6 din HG nr. 20/17.01.1996 pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului,
     În temeiul art 45 alin.3, 115 alin.1 lit.b) şi art. 123, alin.1  din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, modificată şi completată,


HOTĂRĂŞTE:


     Articol unic: Se revocă în totalitate HCL nr. 177 din data de 22.12.2016 pentru vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Luncii, nr.2, construite din fondurile statului în condiţiile Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990,  hotărârea neproducând efecte.

         
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

   GABOR CONSTANTIN AURELIAN                                                   

                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,    

                                                                                                                      Secretarul municipiului,
                                                                                                                      LAURA ELENA GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 19 voturi pentru
Consilieri în functie-19;
Consilieri prezenti - 19 ;

 Prezenta hotărâre se comunică:
-    1 ex. Dosar şedintă
-    1 ex. Colecţie
-    1 ex. Prefectură
-    1 ex. Primar  
-    1 ex. Secretar
1 ex. Compartiment Evidenţă Patrimoniu.
-    1 ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhivă
-    1 ex. Afişare.

             


Cod: F-50