PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

SC Salco Serv SA - Societate de salubritate

CONTACT:


Adresă: Str. Negoiu, 147, Fagaras, Brasov, 505200, Făgăraș
Telefon: 0268 213 255
PROGRAM DE LUCRU:

Incasari:
Luni până joi, între orele 7.30-18.00
Vineri de la ora 7.30 la ora 17.00

DESCRIERE

Nr. 4147/04.02.2022 – ANUNŢ

Cu privire la îndeplinirea procedurilor de guvemanţă corporativă reglementată de art. 3 pct.2 lit.c) din OUG nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice şi de Anexa IC din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin care se aduce la cunoştinţă anunţul referitor la organizarea de consultări cu privire la stabilirea conţinutului Scrisorii de Aşteptări privind performanţele SC Salco Serv SA şi ale SC Pieţe Târguri şi Oboare SRL pentru perioada 2022-2026. Scrisoarea de aşteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecţie a membrilor consiliului şi directorilor pentru întreprinderile publice, document de lucru care conţine performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere şi politica acţionariatului/ asociaţilor privind administrarea şi conducerea întreprinderii publice. Consultările se vor desfăşura în Sala de şedinţe a Consiliului Local din Făgăraş , str. Republicii nr.3, în data de 16.02.2022, începând cu ora 14.30

2022-Scrisoare de asteptari

 

 

16.01.2021 - ÎNDREPTARE EROARE 
ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA PENTRU POSTUL DE DIRECTOR GENERAL LA SALCO SERV

Toate condițiile de participare la procedura de selecție rămân valabile, conform anunțului de recrutare și selecție publicat anterior. 

Data limită de depunere se va citi 18 ianuarie 2021, în loc de 18 ianuarie 2020. 
16.12.2020 - ANUNȚ
PRIVIND SELECȚIA PENTRU POSTUL DE DIRECTOR GENERAL

SALCO SERV SA. organizează concurs de selecție pentru postul de director general, cu mandat.
 
Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecția dosarelor candidaților. Etapa a II-a –interviu pentru candidații declarați “admiși” după etapa I.
 
DIRECTOR GENERAL - Condiții obligatorii

Studii universitare finalizate, respectiv studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă;

Experienţă profesională generală, de cel puțin 7 ani;

Experiență de minim 3 ani, consultanţă în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat;

Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit;

Fără înscrisuri în cazierul fiscal;

Fără înscrisuri în cazierul judiciar;

Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverintei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate.

 
Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;

Copie act de identitate;

Copie documente care atestă pregătirea profesională;

Documente care atestă experiența în conducerea/administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă, Contract de mandat sau Adeverință, după caz);

Cazier judiciar;

Cazier fiscal;

Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

Declarație pe proprie răspundere dată în conf. Cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de director general într-o societate, conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare;

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participare la selecție.(Declarațiile se solicită anterior trimiterii documentelor la adresa office@arc-consulting.ro).

 
Criterii de evaluare/selecție:

Competenţe specifice sectorului de activitate;

Competențe profesionale de importanță strategică;

Cunoștințe de Guvernanță corporativă;

Competențe sociale și personale;

Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.

 
Bibliografie:

OUG 109/2011, guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

HG 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Legea 31/16.11.1990 – privind societățile comerciale, actualizată.

 
Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune electronic la adresa de e-mail office@arc-consulting.ro. Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Căprar.
 
Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 ianuarie 2020


ANUNȚ privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație al SALCO SERV S.A. (5 poziții) conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare
     Societatea noastra a fost infiintata in anul 2002 in urma reorganizarii pe cale administrativa a fostei RASC Fagaras  in baza Hotararilor Consiliului Local Fagaras nr 14, 96, 121 / 2002. Societatea are ca obiect principal de activitate cod caen 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase. Isi desfasoara activitatea in Municipiul Fagaras, si in comuna Harseni. Din anul 2011 societatea a preluat si activitatea de maturat stradal si dezapezire din Municipiul Fagaras.

     Societatea are sediul social in municipiul Fagaras, str Negoiu, nr 147 si functioneaza ca societate pe actiuni, in baza legii 31/1990 a societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare. Societatea are capital integral de stat, actionar unic fiind Municipiul Fagaras, care exercita prin intermediul Consiliului Local atributiile Adunarii generale a Actionarilor . Conducerea societatii este asigurata de Consiliul de Administratie numit pe un mandat de 4 ani si alcatuit din 5 membrii. Conducerea executiva este exercitata prin directorul economic, seful serviciului Resurse Umane si sefii biroului tehnic si al biroului aprovizionare.

Conducerea executiva :

- Director general Dragos Ioan BARSA
- Director operational jr. Mara HORDEAN
- Director economic ec. Eugenia CIORDAS
- Responsabil relatii publice : Patric HORDEAN

     Societatea are un capital de 140.884 lei, impartit in 56354 actiuni nominative, cu valoare de 2.5 lei / actiune.

     Societatea are implementat un sistem integrat de management al calitatii si al mediului SR EN ISO 9001 SI SR EN ISO 14001, certificat de catre Rina Simtex , Membru al Federatiei CISQ. In anul 2011 s-a realizat si certificarea pe domeniul nou de activitate – cod caen 8129 – Alte servicii de curatenie.

     Societatea detine licenta de operator de salubritate clasa a treia, eliberata de catre A.N.R.S.C. Bucuresti si autorizatie de mediu pentru activitatea de baza nr 19/16.01.2012, valabila 10 ani.

     Inca de la infiintare societatea a trecut la modernizarea si schimbarea infrastructurii aferente serviciului de salubrizare si astfel, in prezent societatea dispune de un parc auto de 4 autocompactoare  pentru ridicarea europubelelor si eurocontainerelor, 3 autocontainere pentru ridicarea containerelor de 4 mc, 3 tractoare cu remorci basculante, 2 autospeciale cu lama, 1 sararita, 2 lame tractate pentru tractor,1 autospeciala pentru maturat si stropit strazi, 1 multicar multifunctional (dezapezit, combatere polei, maturat si stropit parcari si trotuare.), 1 masina de maturat alei si trotuare (pe gaz).

     Incepand cu anul 2007 societatea noastra a inceput colectarea selectiva a deseurilor, printr-un program pilot pe doua strazi ale Municipiului Fagaras ( Trandafirilor si D-na Stanca), fiind oferiti in regim de comodat recipienti pentru colectarea selective a PET – urilor. Din 2008 s-a continuat colectarea selectiva prin puncte de colectare in diverse zone ale orasului, care deservesc populatia din cartierele de blocuri pentru deseuri de hartie si PET. Colectarea selectiva a fost  extinsa in urma semnarii in anul 2010 a unui protocol tripartit incheiat intre ECOROM Ambalaje, Salco Serv Sa si Primaria Municipiului Fagaras.

     Mai mult, in ceea ce priveste colectarea selectiva, societatea a venit in sprijinul institutiilor publice din subordinea Consiliul Local Fagaras ( Primarie, Piata Agroalimentara, Casa de Cultura, licee, gradinite, scoli) punand la dispozitia acestora tot in regim de comodat si recipientii necesari pentru implementarea prevederilor legii 132/2010 privind colectarea selectiva  a deseurilor in institutiile publice.

     Incepand cu luna iunie 2011 societatea noastra a preluat si activitatea de maturat stradal si de dezapezire de la Primaria Municipiului Fagaras, prin concesionarea acestor activitati. Odata cu preluarea noilor activitati societatea si-a concetrat eforturile pentru modernizarea infrastructurii necesare unei bune desfasurari la standarde moderne a noii activitati.